RYMDPROGRAMMET: Basecamp

Under några veckor kommer Köttinspektionen att få besök av Rymdprogrammet som presenterar projektet Basecamp. Det är en grupputställning med åtta konstnärer från Malmö, Göteborg och Stockholm, inspirerad av Köttinspektionens namn och arkitektur. Utställningen handlar på olika sätt om människans komplexa förhållande till naturen - både den yttre och den inre. Uttrycken spänner från klassiska tekniker som oljemåleri på duk, keramik, textil och kolteckning till fotografi, video, ljudverk och readymades.

Rymdprogrammet är en plattform för konstnärliga samarbeten som drivs av Molekyl gallery i Malmö. Verksamheten är processorienterad och syftet är att experimentera med synergieffekter mellan de inbjudna konstnärskapen och deras olika uttryck och teman. Målet är också att upptäcka nya platser där detta kan prövas i nya sammanhang. Varje utställning är en egen enhet med sina specifika förutsättningar och deltagarna arbetar självständigt eller med gemensamma projekt.

I Basecamp medverkar:

Charlotta Bellander, Désirée Burenstrand, Camilla Carlsson, John Håkansson, Alice Máselníková, Timo Menke, Johan Sandström och Dan Schyman.

Biografier

Charlotta Bellander (f. 1968 i Stockholm), MFA –- Tillämpad konst, HDK, Göteborg 2012, verksam i Göteborg. Arbetar konceptuellt och konkret med keramik, fotografi och film. Naturelementens rörelser och visuella språk utgör inspirationskälla för hennes material- och processbaserade arbetsmetod som ofta utgår ifrån platsen hon befinner sig på. Hon beger sig regelbundet ut i landskapet och dokumenterar det med sin kamera, letar efter lera och andra organiska material som går att använda i sitt experimenterande med representation, teknik, kemi och uttryck.

Désirée Burenstrand (f. 1973 i Stockholm), baserad i Malmö; har en kandidatexamen i filosofi och konsthistoria från Uppsala Universitet och en masterexamen i fri konst från Umeå Konsthögskola, 2022. Hon är intresserad av måleri som installation och de performativa aspekterna av den måleriska aktiviteten. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöker hon inre och yttre rumsligheter och deras egenskaper, men även fenomen som smärta –- om hur den ser ut att uppstå som egen gestalt och hur den därigenom blir intim, en egenartad rumslighet, som bara kan upplevas och beskrivas av den som är drabbad.

Camilla Carlsson (f. 1971 i Linköping), MFA – Konsthögskolan i Malmö 2001, verksam i Stockholm.
Konstnär och konstpedagog. Hon använder olika uttryck, material och metoder beroende på tema: sedan länge arbetar hon kring lek, bygglek och lekens roll i samhället. Hon fotograferar spår av lek och samlar citat om lek i ett pågående lekarkiv. Hennes konst kan vara allt från teckningar, collage, objekt till textila installationer. I gestaltningsuppdrag gör hon ofta barn delaktiga i skapandeprocesserna

John Håkansson (f. 1966 i Norrköping), BA Fotohögskolan i Göteborg 1993, samt studier vid Konstfack och KKH, verksam i Stockholm.
Konstnär, fotograf och pedagog. Arbetar med teman som kretsar kring arkitektur, stad och landskap – människans avtryck på omgivningen. Ämnena upptäcker han oftast i sin närhet. Fotografi är hans huvudsakliga medium, men arbetar även med rörlig bild och objekt och fotoböcker.

Alice Máselníková (f. 1989, Zlín, Tjeckien) är en tjeckisk målare baserad i Stockholm. Hennes suggestiva och ibland bisarra måleri utmärker sig för de svepande gesterna och den drömlika framställningen av mytologiskt inspirerade motiv. Poesi, drömmar, kroppar och naturen flätas samman för att fånga det flyktiga ögonblicket, intimiteten av beröring och märkliga förnimmelser av själen. Máselníková har en kandidatexamen i fri konst och filosofi från Duncan of Jordanstone College of Arts and Design, Dundee, och en masterexamen i Curating Art vid Stockholms universitet. Hon har också studerat vid Universidad Politécnica de Valencia och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Timo Menke (f. 1967 i Leverkusen, Tyskland), MFA –- Konst, Konstfack 1999, verksam i Stockholm
Timo Menkes interdisciplinära praktik präglas av ett intresse för mörka objekt, processer och metoder. Syftet är att utveckla en "mörk holism” som innefattar och omfamnar fram de negativa och paradoxala effekterna av mänsklighetens aktiviteter. (Begreppet holism lanserades på 1920-talet av den sydafrikanska filosofen och politikern Jan Smuts.)

Johan Sandström (f. 1963 i Stockholm). MFA i Konst, Konstfack (1998), och i Arkitektur, Lunds tekniska Högskola (2005), verksam i Malmö. Arbetar med en kombination av måleri, objekt/skulptur och fotografi. Hans tematik bottnar i 1900-talets surrealism och Dada och kretsar kring människans irrationella sidor och misslyckande med att förstå sig på sin existens och sin plats i naturen. Han är även intresserad av konstnärliga samarbeten och har grundat och drivit Molekyl gallery i Malmö sedan 2014. Han arbetar med offentliga gestaltningsuppdrag tillsammans med konstnären Mats Andersson, ett samarbete som ligger till grund för lanseringen av Rymdprogrammet 2019.

Dan Schyman (f. 1978 i Ystad, baserad i Malmö). Färdig med masterstudier inom jazzmusik och kontrabas 2012 på Lunds Universitet Musikhögskolan i Malmö, Rhythmic Music Conservatory Copenhagen, JazzInstitut Berlin/Hans Eisler, Trondheim Jazzlinja/NTNU).
varför:därför (SE), Dumskallarnas Sammansvärjning (SE,DK,NO,PT,US), Freedom Hurts (SE,DK,US), Konfrontationen som Saknades (SE), Civil o-lyd-Dan (SE,DK), Atcho (SE,DK,PT), Yasinski ghost us all (SE,DK,BLR,US), är alla exempel på musikhändelser som Dan som upphovsperson skapat och deltagit i de senaste åren. Utifrån situationens betingelser, så som anledning, tidsrymd, plats, budget och besättning görs något. För situationen unikt. Företrädesvis platsspecifikt. Improvisation är ett bärande kollektivt arbetssätt i stunden. Komposition verkar Dan ha tänjt utanför partituret till att omfatta i princip hela processen.

English

RYMDPROGRAMMET: BASECAMP

For some weeks, Köttinspektionen will host Rymdprogrammet (The Space Program), presenting a project called Basecamp - a group exhibition with eight artists from Malmö, Gothenburg and Stockholm. Basecamp is partly inspired by Köttinspektionen’s name (the Meat Inspection) and it's architecture. It deals in different ways with the complex relationship existing between humans and nature - the external as well as the internal of our minds. The artistic expressions range from traditional techniques such as oil painting, ceramics, textiles and charcoal drawing, to photography, video, sound works and readymades.

Rymdprogrammet is a platform for artistic collaborations run by Molekyl gallery in Malmö. The platform is process-oriented and focused on experiments with the effects of synergy between the invited artists and their different topics and expressions. It is also aiming at the search for new places where this can be carried out in new settings. Each exhibition is a separate entity with its own specific conditions, and the participants work both independently or on collective projects.

Basecamp participants include:
Charlotta Bellander, Désirée Burenstrand, Camilla Carlsson, John Håkansson, Alice Máselníková, Timo Menke, Johan Sandström and Dan Schyman.

Bios
Charlotta Bellander (1968, Stockholm), MFA in Applied Arts from HDK, Gothenburg 2012. Working from Gothenburg. Bellander works conceptually and specifically with ceramics, photography and film. The movements of natural elements, as well as visual language are sources of inspiration for her material and process-based working method, which often starts from the place in which she finds herself. She regularly ventures out into the landscape and documents it with her camera, looking for clay and other organic materials to use in her experiments with representation, technique, chemistry and expression.

Désirée Burenstrand (1973, Stockholm), based in Malmö; holds a bachelor's degree in Philosophy and Art History from Uppsala University and a master's degree in Fine Arts from Umeå Academy of Fine Arts, 2022. She is interested in painting as an activity, but also in its installation and performative possibilities. From a phenomenological perspective, she investigates internal and external spatialities and their characteristics, but also phenomena such as pain -how it seems to emerge as its own form and how it becomes intimate, a peculiar spatiality, which can only be experienced and described by the one who is affected by it.

Camilla Carlsson (1971,Linköping), MFA - Malmö Academy of Fine Arts 2001, working in Stockholm.
Artist and art educator. Depending on the subject, she uses different expressions, materials and methods, and for a long time, she has been working on notions of play, playful constructions, and the role of playing in society. She photographs traces of different play situations and collects quotations about play in an ongoing archive. Her art can range from drawings, collages and objects to textile installations. In her design commissions she often involves children in the creative process.

John Håkansson (1966, Norrköping), he holds a BA from Gothenburg School of Photography (1993), and studied at Konstfack and KKH. Currently he works in Stockholm. Håkansson is an artist, photographer and educator. He works with themes revolving around architecture, city and landscape, and man's imprint on the environment. He usually discovers these subjects in his own surroundings and context. Photography is his main medium, but he also works with moving image, objects and photo-books.

Alice Máselníková (b. 1989, Zlín, Czech Republic) is a visual artist based in Stockholm. Myths, dreams, bodies and nature intertwine in her work to capture a fleeting moment, intimacy of touch and strange subtleties of the soul. But above all there is melancholy, shrouding the bizarre, grotesque and ambivalent in life as a part of our striving for beauty. She holds a BA (Hons) in Art and Philosophy from Duncan of Jordanstone College of Arts and Design, Dundee; MA in Curating Art from Stockholm University; studied Fine Art at Universidad Politécnica de Valencia and attended a semester course at the Royal Institute of Art in Stockholm. Máselníková has exhibited in a number of solo and group exhibitions and is represented in several private and public collections in Sweden and internationally.

Timo Menke (1967 Leverkusen, Germany) MFA - Art, Konstfack 1999, based in Stockholm.
Timo Menke's interdisciplinary practice is characterised by an interest in dark objects, processes and methods. His aim is to develop a "dark holism" that encompasses and embraces the negative and paradoxical effects of human activities (the concept of holism was introduced in the 1920s by the South African philosopher and politician Jan Smuts).

Johan Sandström (1963, Stockholm). Holds a MA in Fine Arts from Konstfack (1998) and in Architecture from Lund’s University of Technology (2005). He is based in Malmö. Sandström works with a combination of painting, object/sculpture and photography. His themes are rooted in Surrealism and Dadaism and revolve around different irrational aspects of human behaviour and our failure to understand our own existence and place in nature. He is also interested in artistic collaborations and has founded and run Molekyl gallery in Malmö since 2014. He works on public art commissions together with artist Mats Andersson, a collaboration that formed the basis for the launch of Rymdprogrammet 2019.

Dan Schyman (1978, Ystad) is currently based in Malmö. Completed master studies in jazz music and double bass in 2012 at Lund University-Malmö Academy of Music, Rhythmic Music Conservatory Copenhagen, JazzInstitut Berlin/Hans Eisler, Trondheim Jazzlinja/NTNU.
Varför:därför (SE), Dumskallarnas Sammanvärjning (SE,DK,NO,PT,US), Freedom Hurts (SE,DK,US), The Confrontation That Was Missing (SE), Civil o-lyd-Dan (SE,DK), Atcho (SE,DK,PT), and Yasinski ghost us all (SE,DK,BLR,US), are all examples of music events that Dan has created and participated of in the past years. Based on the conditions of each context and circumstance, such as motivation, timeframe, location, budget and people, something different is made. Unique to the situation. Preferably site-specific. Improvisation is a fundamental collective way of working in this moment. Composition seems to have pushed Dan beyond the score to encompass virtually the entire process.

VERNISSAGE

11 mars 2023
Invigning kl 14:00 med performance av Dan Schyman och Elsa Bergman

Utställningsperiod 11 mar - 26 mar

Öppet
ons-fre kl 15:00-18:00
lör-sön kl 12:00-16:00