BODY OF CARE AND CONTROL

Snežana Vučetić Bohm, Izabel Lind Färnstrand, Lode Kuylenstierna, Rebecca Lindsmyr, Anna Ting Möller, Anna-Karin Rasmusson och Malin Westin.


När Köttinspektionen öppnades i 1930, ursprungligen kallad Köttbesiktningsbyrån, var det med syftet att etablera en statlig institution för inspektion av slaktade djur. Avsikten var att hindra smitta av trikiner, en liten rundmask som kan spridas mellan djur och människor vid felaktig livsmedelsberedning. Byggnaden uppfördes i neoklassicistisk stil som ett sätt att upphöja kontrollerandet av offentlig köttdistribution. Köttinspektionens ursprungliga funktion pekar därmed mot en historisk utveckling av statligt omhändertagande i relation till allmänna frågor om hälsa och välbefinnande. Idag är Köttinspektionen en plats för inspektion av konst och kultur. Byggnaden i sig har rört sig långt ifrån dess primära funktion, men den arkitektoniska strukturen och dess kliniska interiör ger antydningar om ett tidigare liv tillägnad inspektion och dissektion av köttsliga subjekt.

Utställningen “Body of Care and Control” använder denna historia som utgångspunkt för att undersöka hur idéer om kroppslig inspektion utforskas inom några utvalda konstnärliga praktiker idag. Konstnärerna som medverkar i denna utställning arbetar inom en bred mångfald av medier och tekniker, men delar ett gemensamt intresse för kroppen som ofullbordat koncept. Både den mänskliga och den icke-mänskliga kroppen utforskas av dessa konstnärer och tvetydigheten mellan att utföra handlingar av kontroll och handlingar av omsorg, i relation till både subjekt och objekt, betonas. I en samtid där kroppar är ett ständigt mål för exploatering, övervakande och bedömning finns lite utrymme kvar för fysisk och mental bräcklighet och oförmögenhet. Genom att presentera konstnärliga verk som öppet utforskar handlingar av inspektion och omhändertagande, handlingar som annars äger rum bakom stängda dörrar i hemmets eller institutionens sfär, önskar “Body of Care and Control” att bredda allmänna föreställningar om de kvävda erfarenheter och obskyra ageranden som det utgör att vara en kropp idag.

Curerat av förstaårsstudenterna från det internationella masterprogrammet i Curating Art vid Stockholms universitet: Anne Vigeland, Elias Kautsky, Ellen Klintenberg Gedda, Federica Brigo, Helen-Sophie Mayr, Onur Çimen, Silvia Thomackenstein, Yuying Hu.

Bakgrund
Under 2019 har Köttinspektionen som övergripande tema tänkt bjuda in externa curatorer till vår verksamhet. Tre av de fyra utställningar som finns inplanerade produceras av inbjudna curatorer. Två av dessa utställningar ligger ute som Open Calls (ansökningsförfarande) och vi söker både nationella och internationella curatorer.

Till årets första utställning har Köttinspektionen bjudit in en grupp gästcuratorer från det internationella masterprogrammet i Curating Art vid Stockholms universitet. Gruppen består av åtta svenska och internationella studenter som påbörjade den tvååriga utbildningen i september 2018. Masterprogrammet i Curating Art grundades i 2003 som ett av Skandinaviens första curatoriella utbildningsprogram och har utvecklats i tätt samarbete med ledande konstinstitutioner i Stockholm. Syftet med utbildningen är att förbereda studenterna för den mångfacetterade yrkesrollen som curator samt möjliggöra etableringen av individuella curatoriella praktiker. Årets förstaårsstudenter innehar tillsammans ett brett spektrum av professionella erfarenheter och akademiska meriter. Genom att bjuda in denna grupp som gästcuratorer önskar vi i Haka, som vanligen curerar alla utställningar på Köttinspektionen, bredda vår egna kompetens genom kollektiv diskussion och externt samarbete. Vi önskar även öppna upp för andra perspektiv och curatoriella arbetsmetoder vilket kommer generera nya upplevelser och konstnärliga möten för vår publik. Vi i Haka tycker att det är viktigt att förnya oss, att prova, experimentera och ge plats åt det oförutsedda. Köttinspektionen är stolta att presentera denna konstutställning!

KÖTTINSPEKTIONEN KONST DRIVS MED STÖD FRÅN
Kulturförvaltningen, Uppsala kommun
Kultur och Bildning, Region Uppsala
KULTURRÅDET

____________________________________

In English//

BODY OF CARE AND CONTROL
Snežana Vučetić Bohm, Izabel Lind Färnstrand, Lode Kuylenstierna, Rebecca Lindsmyr, Anna Ting Möller, Anna-Karin Rasmusson and Malin Westin.

When Köttinspektionen opened in 1930, originally titled Köttbesiktningsbyrån (Meat Inspection Agency), it was with the purpose of providing a governmental institution for the inspection of meat. The aim was to prevent the circulation of trichinella, a small worm that lives off the flesh of both animals and humans. The building was erected in a neoclassical style as a way of elevating the activity of executing control over Swedish meat distribution, but the original purpose of the building also points towards a historical development of governmental care-taking related to public issues of health and wellbeing. Today, Köttinspektionen is a building for the inspection of art and culture. The space itself has moved far away from its original functioning, but the architectural structure and its clinical interior provides hints of a previous life devoted to acts of inspection and dissection of flesh.

The exhibition “Body of Care and Control” takes this history as a starting point in order to examine how notions of bodily inspection are treated through a selection of artistic practices today. The artists participating in this exhibition work within a range of media and techniques, but share a common interest in the body as a concept of enquiry. Both the human and the non-human body are investigated by these artists through a joint emphasis on the ambiguity between acts of controlling and acts of caring for both subjects and objects. In a contemporary environment where bodies are considered a constant target for exploitation, surveillance and judgement, little room is left open for both mental and physical fragility, deficiency and incapacity. By presenting artistic work that openly explores acts of inspection and care-taking, acts that otherwise would take place behind closed doors in the domestic or institutional domains, “Body of Care and Control” aims to broaden the public image of the repressed experiences and obscure actions that constitute being a body today.

Curated by the first-year students of The International Master’s Programme in Curating Art at Stockholm University: Anne Vigeland, Elias Kautsky, Ellen Gedda Klintenberg, Federica Brigo, Helen-Sophie Mayr, Onur Çimen, Silvia Thomackenstein, Yuying Hu.

Background
During 2019, Köttinspektionen will have an overall theme where we wish to invite external curators to our organization. Three of the four exhibitions that are planned during the year will be produced by invited curators. Two of these exhibitions have been communicated as Open Calls (application procedure) and we are seeking both national and international curators.

For the first exhibition of the year, Köttinspektionen has invited a group of guest curators from The International Master’s Programme in Curating Art at Stockholm University. The group consists of eight Swedish and international students who began the two-year education in September 2018. The MA programme in Curating Art was founded in 2003 as one of Scandinavia’s first curatorial programmes and has been developed in close collaboration with leading art institutions in Stockholm. The aim of the education is to prepare the students for the multifaceted profession of the curator and to enable the advancement of individual curatorial practices. The current first-year students possess a wide spectrum of professional experiences and academic merits. By inviting this group as guest curators, we in Haka, who normally curate all the exhibitions at Köttinspektionen, wish to expand our own competence through mutual dialogue and external collaboration. We also wish to open up for other perspectives and curatorial methods which will generate new experiences and artistic encounters for our visitors. We in Haka think it is important to renew ourselves, experiment and give room for the unexpected. Köttinspektionen is proud to present the exhibition Body of Care and Control.
Welcome!

Köttinspektionen - Visual arts is run with support from:
Uppsala municipality - Cultural department
Cultures and Educating - Region Uppland
KULTURRÅDET

VERNISSAGE LÖRDAG 26/1 2019
Öppet 12:00-19:00
Invigningstal kl. 18:00

Utställning 26/1 - 10/2 2019
Öppettider:
Ons-fre: kl. 15:00-19:00
Lör-sön: kl. 12:00-16:00
Välkomna!
-------------
GRAND OPENING 26/1 2019
Open: 12:00 - 19:00
Grand opening/speach 18:00

Exhibition 26/1 - 10/2 2019
Open hours:
wen-fri: 15:00-19:00
sat-sun: 12:00-16:00

Exhibition information follows next after the Swedish, on left side
Welcome!