BIENAL NOmade - Polo Negro

PROGRAM - VERNISSAGE 1 SEPTEMBER
Utställningen öppen 12:00-18:00
Invigningstal 16:00
Peter Gustavsson, ordförande Kulturnämnden Uppsala kommun.
Eva Zetterberg, ordförande SCHIK, Sverige/Chilenska kulturinstitutet och tidigare Sveriges ambassadör i Chile.
Musik av David Rönnlund, låtar från norska dalgångar på hardingfela och benflöjt.
Flera av konstnärerna medverkar vid vernissagen och berättar om sin konst.

Medverkande konstnärer:
Francisco Brugnoli, 1935, Santiago, Chile
Virginia Errázuriz, 1941, Santiago, Chile
Anders Rönnlund, 1951, Uppsala, Sverige
Victor Hugo Bravo, 1966, Santiago, Chile
Larissa Marangoni, 1967, Guayaquil, Ecuador
Gabriela Carmona Slier, 1980, Santiago, Chile
Pilar Quinteros, 1988, Santiago, Chile
Claudia Osorio, 1990, Santiago, Chile

Köttinspektionen bjuder in konstnären Anders Rönnlund (Uppsala) att skapa ett kulturutbyte med en grupp konstnärer från Chile och Ecuador. Projektet startades några år tillbaka där Rönnlund medverkade i en utställning i Ecuador och träffade några av konstnärerna och teoretikern Hernán Pacurucu Cárdenas. Det är med spänning vi nu kan presentera en fördjupad och vidareutvecklad utställning där mötet mellan konstnärerna sker här i Uppsala! De spänner tillsammans över flera generationer. Sju decennier är representerade ändå är det likheterna i konstnärligt förhållningssätt som framträder tydligast. Curator Victor Hugo Bravo har valt ut de konstnärer han tycker skapar en intressant och aktuell utställning och med Rönnlund har de nu bjudit in konstnärer att delta i en artis recidens där de tillsammans skapar denna utställning på Köttinspektionen. Alla konstnärerna visar nya verk, speciellt framtagna för den här utställningen. En del verk är gjorda i ateljén och fraktade till Uppsala, andra är påbörjade i ateljén men slutförs på plats medan några är tillkommer helt i Köttinspektionens lokaler.

Curator / konstnär / Victor Hugo Bravo
Teoretiker / Hernán Pacurucu Cárdenas
Projektledare och kontakt i Sverige / konstnär / Anders Rönnlund

I Victor Hugos presentation av utställningen kan man bland annat (och i fri tolkning) läsa:

" Utställningen BIENAL NOmade - Polo Negro utgår från bilden av Latinamerika som ett fält bestående av fel, materialproduktion, gerilla, trafik, karnevaler, fester, diktaturer och sociopolitiskt /kulturellt kaos. Men bortom schablonerna finns en intim, subjektiv begreppsvärld som format samhällen beroende av dess regimer och kultur, läge och historia. Denna blandning av kulturella och geografiska skikt definierar vårt sätt att skapa mening. Ur dessa premisser och denna blandning av skikt uppstår frågan kring den konstnärliga produktionen. Hur den cirkulerar i en global tid och hur den innesluter universella frågor och konflikter. Men också hur denna globala produktion upprättar formella och kulturella band mellan avlägsna länder, skapar broar mellan platser och kulturer utan att hemfalla till att reproducera standardiserade diskursiva fält. De inbjudna konstnärerna spänner över många generationer och utställningen betonar historiska och evolutionära erfarenheter av sociala och konstnärliga processer och hur de kan gestalta en vision av transit, en nomadisk vision av konstnärliga produktioner. I dess sprickor går det att skymta skillnader och meningsskiljaktigheter i områden där även den konstnärliga processen har svårigheter att komma in. BIENAL NOmade - Polo Negro utforskar dessa fält i marknadens utkanter med ett kritiskt öga riktat mot samhällets tillstånd. "
/Victor Hugo Bravo, Santiago

---------------
Köttinspektionen konst får stöd från
Kulturnämnden, Uppsala kommun
Region Uppsala, Kultur och bildning
KULTURRÅDET

BIENAL NOmade - Polo Negro får stöd från
Kulturnämnden, Uppsla kommuns produktionsstöd
SCHIK - Svensk-Chilenska Kulturinstitutet / Instituto Sueco Chileno de Cultura
Stiftelsen Längamnaska kulturfonden för produktion av utställningskatalog

Foto: Gabriela Carmona Slier

----------------IN ENGLISH-----------------

BIENAL NOmade- Polo Negro
1-16 september 2018
Grand opening 1/9 12:00-18:00
Presentation and opening speech 16:00
Eva Zetterberg chairman of SCHIK, The Cultural institution och Sweden and Chile, and Peter Gustavsson chairman of Culture Commitee, Uppsala Municipality.
Music: Daniel Rönnlund, folk music from deep valleys of Norway on violin and flute.


ARTISTS:
Francisco Brugnoli, 1935, Santiago, Chile
Virginia Errázuriz, 1941, Santiago, Chile
Anders Rönnlund, 1951, Uppsala, Sverige
Victor Hugo Bravo, 1966, Santiago, Chile
Larissa Marangoni, 1967, Guayaquil, Ecuador
Gabriela Carmona Slier, 1980, Santiago, Chile
Pilar Quinteros, 1988, Santiago, Chile
Claudia Osorio, 1990, Santiago, Chile

Köttinspektionen invites the artist Anders Rönnlund (Uppsala) to create a cultural exchange with a group of artists from Chile and Ecuador. The project was started a few years back when Rönnlund participated in an exhibition in Ecuador, where he met some a the artists and the theorist Hernán Pacurucu Cárdenas. We are excited to present a deepend and further developed exhibition where the meeting between the artists takes place here in Uppsala! Together they span over the generations. Seven decades are represented and yet it’s the similarities in artistic approach that appear the clearest. The curator, Victor Hugo Bravo, has chosen artists that he believes will create and intressenting and up-to-date exhibition and together with Rönnlund they have invited artists to participate in an artist-in-residence program where they all create this exhibition together that will be showed at Köttinspektionen. All of the artists show new artworks, specifically made for this exhibition. Some of the works are made in the studio and shipped to Uppsala, others are started in the studio and finished here and some will be created in their entirety in the facilities of Köttinspektionen.

Curator / Artist / Victor Hugo Bravo
Theorist / Hernán Pacurucu Cárdenas
Project manager and Swedish contact / Artist / Anders Rönnlund

In the presentation written by Victor Hugo you can read (and freely interpret) the following:

“The exhibition BIENAL NOmade - Polo Negro emanates from the image of Latin America as a field made out of mistakes, material production, guerillas, traffic, carnivals, parties, dictatorships and socio political/cultural chaos. But beyond the templates there is an intimate and subjective conceptual world that has formed societies dependending on their regimes and culture, location and history. This mixture of cultural and geographical layers defines our way of creating meaning. The question of the artistic production emerges from these premises and and this mixture of layers. How this question circulates in a global time and how it embraces universal discussions and conflicts, but also how this global production establishes formal and cultural bonds between faraway countries and builds bridges between places and cultures without reverting to the reproduction of standardized fields of discourse. The invited artists span over several generations and the exhibition emphasizes historical and evolutionary experiences of social and artistic processes and how they may mold a vision of transit, a nomadic vision of artistic productions. It is possible to catch a glimpse of differences and disagreements in the cracks of the artistic production, in the areas where even the artistic process has a hard time entering. BIENAL NOmade - Polo Negro explores these areas in the outskirts of the market with a critical eye directed at the state of society.”

/Victor Hugo Bravo, Santiago

Köttisnpektionen
Strandbodgatan 3, Uppsala Sweden

Artis run cultural platform for fine art, dance and theater.
Open wen-fri 15:00-19:00, sat-sun 12:00-16:00

Köttinspektionen fine arts gets support from
Kulturnämnden, Uppsala kommun
Region Uppsala, Kultur och bildning
KULTURRÅDET

BIENAL NOmade - Polo Negro with support from
Kulturnämnden, Uppsla kommuns produktionsstöd
SCHIK - Svensk-Chilenska Kulturinstitutet / Instituto Sueco Chileno de Cultura
Stiftelsen Längamnaska kulturfonden

Photo: Gabriela Carmona Slier

VERNISSAGE 1/9 2018
Invigningstal kl.16:00
(Se program till vänster)

FÖREDRAG 5/9 kl.19:00
BIENAL NOmade en konstnärsdriven serie med utställningar som hittills har visats bl.a. i Ecuador, Polen, Sverige mm.
Föredragshållare: Tomasz Matuszak, konstnär och chef för skulpturfakulteten på Konstakademin i Lódz, Polen. Föredraget hålls på engelska.

ÖPPETTIDER
1-16 sep 2018
ons-fre 15-19 lör-sön 12-16

KULTURNATTEN
8 september
Social aktion 19:00
Nanna Castillo & Nito Vega

QUISEQUOSE11
Marcus Mohall
16 sep kl.17:00
Entré 40 kr

IN ENGLISH
DOWN on LEFT SIDE